NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE SITE-UL escortesex.ro

--------------------------------------------------------------------------------------------
Ce reprezintă această Politică de confidențialitate

Subscrisa, (“Operatorul de date”sau “Societatea”) persoană juridică română, deține platforma escortesex.ro. Având în vedere faptul că dvs., în calitate deutilizator (pentru mai multe informații referitoare la această calitate vărugăm să consultați secțiunea „Termeni și condiții”), interacționați cu noi prinintermediul acestei platforme, am pregătit prezenta notă de informare cu scopulde a vă explica ce fel de date cu caracter personal prelucrăm, de ce leprelucrăm, ce facem cu ele și cât timp le stocăm. Prezenta notă de informarereprezintă Politica noastră de confidențialitate și este în acord cu Regulamentuleuropean nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția datelor(„GDPR”) - intratîn vigoare în 25.05.2018, precum și cu Legea nr. 190/2018 privind măsuridepunere în aplicare a Regulamentului, adoptată de Parlamentul României.Politica noastră de confidențialitate este supusă unor revizuiri periodiceasupra cărora veți fi informați prin publicarea pe site-ul escortesex.ro aultimei versiuni. Conform GDPR, prin accesarea site-ului nostru escortesex.ro ,dvs. aveți calitatea de „persoană vizată”, fapt care impune în sarcina noastrăun set de obligații și vă conferă dvs. un set de drepturi, toate aceste aspectefiind descrise în rândurile de mai jos, astfel că vă rugăm să citiți cu atențieprezentul document. Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiilepersonale vă aparțin, facem tot posibilul să le stocăm în siguranță și să leprelucrăm cu atenție. Vă atragem atenția asupra faptului că raporturilejuridice dintre noi și dvs. (utilizator)sunt guvernate de regulile prevăzute în Termenii și condițiile afișate pe siteși la care ați agreat prin accesarea acestuia și respectiv prin continuarea utilizăriisale. 1

Categorii de date cucaracter personal pe care le prelucrăm

1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresă, vârsta,sex, telefon, e-mail)

2. Informații furnizate de tehnologia utilizată (adresa internetprotocol-IP, date privind istoricul navigării, informații legate de browser, sistemde operare, locație, cookies. Datele personale descrise mai sus sunt prelucratede subscrisa diferit, în funcție de activitatea dvs. pe site-ul escortesex.ro ,respectiv vom colecta doar informații privind locația, tipul de browserutilizat, IP-ul și istoricul de navigare atunci când vizitați pagina noastrăweb, fără a vă crea un cont pe platforma noastră și strict în scopul de aîmbunătăți calitatea serviciilor oferite. Atunci când dvs. decideți să văcreați un cont pe site-ul nostru, ne veți furniza mai multe informațiipersonale dintre cele enumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. fiind temeiulcolectării acestora. Societatea nu solicită și nu colectează cu bună științădate cu caracter personal ale copiilor cu vârsta mai mică de 18 ani. În cazulîn care Societatea descoperă că o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 anii-a furnizat date cu caracter personal, va distruge aceste informații de peserverele sale imediat.

Escortesex.ro folosește cookies pentru a putea furnizautilizatorilor informații relevante. Un cookie este un mic fișier text (conținândlitere si cifre) plasat in calculatorul dumneavoastră când accesați un anumit website.Cookie-ul permite site-ului sa recunoască calculatorul unui utilizator.Fișierele cookies strict necesare funcționării site-ului nu necesită acordul utilizatorilorpentru activare. Cât privește restul fișierelor cookies pe care le folosim,aveți posibilitatea gestionării acestora conform preferințelor, direct pesite-ul nostru ori din browser-ul dvs. Vă informăm asupra faptului că pentru oexperiență de navigare completă și care să răspundă tuturor nevoilor dvs. esterecomandat să acceptați utilizarea tuturor modulelor cookie la accesareaplatformei. Preferințele privind cookie pot fi modificate și ulterior.

Cookies generate de Escortesex.ro:

sec_session_id - generat de aplicatia escortesex.ro pentru aretine autentificarea pe
ageVerified - generat de escortesex.ro pentru a retine confirmarea varstei de18 ani

Scopul și temeiulprelucrării datelor

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personalpentru următoarele scopuri:

- pentru a încheia sau a executa un contract pe care l-amîncheiat cu dumneavoastră;
- pentru a furniza serviciile noastre;
- pentru a respecta o obligație legală (de exemplu, transmiterea datelor către autoritățilepublice competente cum ar fi Poliție/Parchet/instanțe de judecată etc.);
- atunci când este necesar pentru interesele noastre legitime (sau pentru celeale unei terțe părți) și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentrudetectarea și prevenirea fraudei sau pentru asigurarea securității IT și arețelelor), cu excepția cazului in care drepturile dumneavoastră fundamentaleprevalează față de aceste interese;
- pentru diverse motive tehnice, administrative și operaționale, cum ar fipentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai eficientpentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți platforma,inclusiv funcționalitatea acesteia; pentru administrarea Website-ului nostru;
- pentru operațiunile interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză adatelor, testare, statistică și de cercetare;
- pentru a va contacta (de exemplu a va răspunde unei solicitări, pentru a vatine la curent cu modificările sau actualizările politicilor si parcațilornoastre, pentru a va răspunde atunci când ne contactați);
- ca parte a eforturilor noastre de a păstra Website-ul nostru în siguranță,corect si actualizat. Prin acordul dvs. exprimat prin accesarea şi utilizarea www.escortesex.ro datele dvs. cu caracter personal și orice alte informațiifurnizate de dvs. pot fi prelucrate şi utilizate de Operatorul dedate în scopulfurnizării serviciului sau în scopul realizării unui interes legitim pentru îmbunătățirea serviciilor sale. Conform legislației învigoare, avem obligația de a indica temeiul juridic al prelucrării datelor dvs.personale. În ceea ce privește site-ul nostru escortesex.ro , care reprezintă oplatformă prin intermediul căreia se realizează publicitate cu privire la diversebunuri și servicii,  are ca și obiect de activitateconceperea și întreținerea acesteia, apreciem faptul că baza legală aprelucrării datelor personale este diferită după cum dumneavoastră doarvizitați site-ul nostru, ori vă creați un cont de utilizator pe acesta. Atuncicând doar vizitați site-ul nostru4

Conform termenilor și condițiilor la care ați aderat prinaccesarea site-ului escortesex.ro , în conceptul de utilizator este inclusă șipersoana care doar vizitează pagina escortesex.ro , fără a-și crea un cont deutilizator. Subscrisa, astfel cum am arătat mai sus colectăm, în ceea ce priveșteacest vizitator, date privind locația, tipul de browser utilizat, IP-ul șiistoricul de navigare, întrucât prin obiectul nostru de activitate suntem directinteresați în a urmări opțiunile/preferințele dvs. astfel încât să putem să neconcepem site-ul în așa fel încât să se adpteze cel mai bine nevoilor dvs.Totodată, este posibil să vă folosim adresa IP pentru a putea contribui ladiagnosticarea problemelor legate de serverele noastre și pentru a ne administrapagina de internet, pentru a analiza tendințele, pentru a urmări mișcărilevizitatorilor și pentru a culege informații demografice generale care să ne sprijineîn identificarea preferințelor vizitatorilor. Temeiul prelucrării esteinteresul nostru legitim de a monitoriza activitatea pe site şi a asigurasecuritatea site-ului.

Atunci când vă creațicont pe site-ul nostru.

Pagina noastră de internet vă permite, prin intermediul unuiformular, crearea unui cont. Atunci când dvs. decideți să vă creați un cont pesite-ul nostru, ne veți furniza mai multe informații personale dintre celeenumerate în rândurile de mai sus, voința dvs. stând la baza colectăriiacestora. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal înaceastă situație constă în necesitatea încheierii și executării unui contract,raporturile juridice dintre noi fiind guvernate de termenii și condițiilepublicate pe site. În cazul în care nu ne furnizați datele solicitate prinintermediul formularului, ne vom afla în imposibilitatea furnizării serviciului.Privitor la plasarea de cookies de către escortesex.ro , pentru cele care nu suntstrict necesare asigurării funcționalității site-ului este necesarconsimțământul dvs. ca temei al prelucrării, pe care îl veți acorda prinintermediul butoanelor special amplasate la intrarea pe platformă. În ceea ceprivește transmiterea datelor dvs. cu caracter personal către Autoritățile Publicecu competențe în cercetarea unor fapte de natură penală, temeiul juridic al prelucrăriiîl constituie îndeplinirea unei obligații legale.5

Categorii dedestinatari către care se pot divulga datele personale colectate

Suntem o societate specializată în administrarea paginilorweb și acționăm cu seriozitate în ceea ce privește prelucrarea și stocareadatelor dvs. personale. În acest sens, trebuie să știți că toți angajațiinoștri sunt legați de clauze de confidențialitate, că sunt instruiți în mod periodicasupra obligațiilor care le revin privitoare la securitatea datelor cu caracterpersonal, am implementat măsuri tehnice și organizatorice de asigurare aconfidențialității și securității prelucrării datelor dvs. personale. De asemeneavă informăm despre faptul că în cursul desfășurării activității noastre, subscrisa sa furnizeze date cu caracter personal care vă aparțincătre o serie de colaboratori. În cursul acestui proces acționăm cu maximăresponsabilitate și ne alegem colaboratorii care oferă garanții suficienteprivitor la existența unor măsuri tehnice și organizatorice de protecție adatelor cu caracter personal. Totodată, am inclus în toate contractele cucolaboratorii și persoanele afiliate clauze de confidențialitate menite săprotejeze interesele utilizatorilor noștri.

Următoarele categoriide destinatari pot avea acces la datele dvs. cu caracter personal:

Furnizorii de servicii care oferă sprijin administrativ,profesional și tehnic Societății pentru suport IT, de securitate și resursecomerciale (ex. Administratorul de sistem);
- Consultanți externi (ex. firme de audit, avocați);

- Autorități publice precum Poliție/Parchet, instanțele judecătorești,Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
- furnizorii de servicii de analiză, de stocare (cloud) și de motoare decăutare care ne ajută n îmbunătățirea și optimizarea Website-urilor noastre;
- terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare;parteneri de afaceriși subcontractanți.

Transferul datelorpersonale într-o țară dinafara Spațiului Economic European
Subscrisa nu transferăm date cu caracter personal carevă aparțin într-o țară din afara Spațiului Economic European, decât dacă existăprotecții adecvate, incluzând:
o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu privire lațara sau țările de destinație;

Dreptul la ștergereadatelor sau „dreptul de a fi uitat”

Presupune dreptul de a solicita și obține ștergerea datelorcu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe, precum (i)datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilorpentru care au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele au fost prelucrateilegal, (iii) prelucrarea a avut loc în baza consimțământului dvs. iar acesta afost retras. Cu toate acestea, datele dvs. personale vor fi prelucrate încontinuare în situația în care dispozițiile legale în materie impun acestaspect.

Dreptul de a văretrage consimțământul
Consimțământul poate fi retras în orice moment, atunci când prelucrarea datelorcu caracter personal care vă privesc a fost efectuată pe baza consimțământuluidumneavoastră.

Dreptul larestricționarea prelucrării
Presupune dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrăriidatelor cu caracter personal care vă privesc, în anumite circumstanțe precum(i) contestarea exactității datelor ori (ii) prelucrarea ilegală.

Dreptul laportabilitatea datelor
Presupune dreptul dvs. de a primi într-un format structurat datele cu caracter personalcare vă privesc și pe care ni le-ați furnizat precum și dreptul dvs. ca, înanumite circumstanțe, să le transmiteți unui alt operator ori să le transferămchiar noi altui operator atunci când acest lucru este fezabil din punct devedere tehnic.

Dreptul la opoziție
Presupune ca, în orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate desituația particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal,în anumite circumstanțe.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusivpe prelucrarea automată adatelor dumneavoastră, inclusiv crearea de profiluricare produc efecte juridice sau care vă afectează semnificativ
Presupune că aveți dreptul de a solicita intervenție umană din parteaoperatorului, de a vă exprima punctul de vedere și de a contesta decizia.

Dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritateacompetentă privind protecția datelor personale

Dreptul de a văadresa justiției
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cuprivire la această notă de informare sau în legătură cu utilizarea de cătreOperator a datelor personale, vă rugăm să ne contactați prin email, precizândnumele dumneavoastră, adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitateaîn care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul cererii.

Prin e-mail: gdpr@escortesex.ro

-------------------------------------------------------------------